Σχέδιο Μαθήματος
Αισθητοποίηση αριθμών 0 – 10000
Αξία θέσης ψηφίου
Τάξη: Δ’ 1
Αρ. μαθητών: 15
Μάθημα: Μαθηματικά
Χρόνος: 2 Χ 40 λεπτά

Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση να:
  • Διακρίνουν την αξία θέσης ψηφίου
  • Σχηματίζουν τετραψήφιους αριθμούς με τα δεδομένα: μεγαλύτερος, μικρότερος, μονός, ζυγός
  • Παρουσιάζουν τετραψήφιους αριθμούς με διαφορετικούς τρόπους

Μέσα και Υλικά
  • Βιβλίο μαθητή σελ. 44 και 45
  • Χρήση σχολικού πίνακα
  • Υλικό Dienes
  • Καρτελίτσες

Οργάνωση τάξης
Η οργάνωση της τάξης θα γίνει σε ομάδες και σε ολομέλεια.

ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αφόρμηση
Οι μαθητές παριστάνουν με το υλικό Dienes διάφορους τριψήφιους και τετραψήφιους αριθμούς.
(χρόνος: 5 λεπτά)


Δραστηριότητες
1. O εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τα ψηφία: 2, 4, 5, 3 και τους ζητά να παραστήσουν με το υλικό Dienes :
  • Το μεγαλύτερο τετραψήφιο αριθμό
  • Το μικρότερο τετραψήφιο αριθμό
  • Το μεγαλύτερο μόνο/ ζυγό τετραψήφιο αριθμό
Επαναλαμβάνεται το ίδιο με άλλους αριθμούς.
(χρόνος: 15 λεπτά)

2. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες όπου τους δίνονται καρτελίτσες (στο πιο κάτω αρχείο θα βρείτε τις καρτέλες. )Έπειτα, τοποθετούν την κατάλληλη θέση κάθε καρτέλα ώστε να σχηματιστεί ο τετραψήφιος αριθμός. Μετά, γράφουν τον αριθμό και τον παραστάνουν με υλικό Dienes. Στην συνέχεια, οι μαθητές γράφουν τρεις μικρότερους αριθμούς από τον αριθμό που σχηματίστηκε. (χρόνος: 15 λεπτά)

3. Ο εκπαιδευτικός με την ολομέλεια της τάξης ολοκληρώνουν τις ασκήσεις στις σελίδες 44 και 45. (χρόνος: 20 λεπτά)

4. Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια. Ο πρώτος μαθητής αναφέρει ένα τετραψήφιο αριθμό και ο δεύτερος προσπαθεί να βρει δύο διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης του αριθμού. Έπειτα αλλάζουν ρόλους. (χρόνος: 15λεπτά)

Τελική Αξιολόγηση
Καλείται ένα παιδί να σχηματίσει ένα τετραψήφιο αριθμό με υλικό Diene. Έπειτα, τα υπόλοιπα παιδιά λένε τι αριθμό παράστησε και κάνει στα παιδιά ερωτήσεις όπως για παράδειγμα:
- Ο αριθμός που σχημάτισα είναι μονός ή ζυγός και γιατί;
- Με ποιο άλλο τρόπο μπορώ να παραστήσω αυτό τον αριθμό;
(χρόνος: 10 λεπτά).